Algemene voorwaarden

Geef een antwoord aan jezelf!

Onderstaande algemene voorwaarden (versie 2022) zijn van toepassing op alle diensten en producten van Anne Jacobs Fotografie. Kijk ook eens bij de pagina Handig om te weten waar ik antwoord geef op de meest gestelde vragen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Anne Jacobs Fotografie.

1.2 De klant ontvangt bij de offerte de algemene voorwaarden en dient deze tot zich te nemen. Bij het akkoord gaan met de offerte door de klant, gaat hij/zij eveneens akkoord met deze algemene voorwaarden. 

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment, maar niet tijdens een lopende opdracht, door Anne Jacobs Fotografie worden aangepast.

2.1 De klant kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf hem/haar aanspreekt. Anne Jacobs Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de foto’s toe te passen.

2.2 Uit iedere fotoreportage wordt een voorselectie van de foto’s gemaakt. Anne Jacobs Fotografie zal deze voorselectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe tot uiting komt in de fotoreportage. Anne Jacobs Fotografie is vrij om naar eigen inzichten te beoordelen welke foto’s wel / niet geschikt zijn om aan de klant te tonen. De klant kan geen beroep doen op foto’s die volgens Anne Jacobs Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

2.3 Na de fotoshoot ontvangt de klant de voorselectie waarin kan worden aangeven welke foto’s de klant uitgewerkt wilt hebben. Het aantal door de klant te selecteren foto’s is afhankelijk van het fotoshoot pakket dat is gekozen.

2.4 Na de bevestiging van de selectie door de klant zal de fotoreportage (definitieve digitale foto’s) geleverd worden. Dit gebeurt doorgaans middels een link om de foto’s te downloaden.

2.5 Bij fotoshoots in de open lucht is het weer is een onzekere factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s prima gemaakt worden. Bij regenachtig weer is dit echter niet mogelijk vanwege de fotoapparatuur. Zie ook artikel 4 lid 8.

3.1 Een fotoreportage boeken kan via het formulier op de website (annejacobsfotografie.nl), per e-mail (info.annejacobs@gmail.com) of telefonisch (06-38543355).

3.2 Eventuele reiskosten van Anne Jacobs Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen aanvullend te worden voldaan.

3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Anne Jacobs Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de aanvaarding door de klant van haar aanbod deze te herroepen.

3.4 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.5 Wanneer de klant akkoord is met de offerte dient er, conform artikel 4, een aanbetaling te worden gedaan. Alleen na de aanbetaling gaat de fotoshoot door.

3.6 Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terug betaald.

3.7 In het geval dat Anne Jacobs Fotografie niet in staat is om de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van de aanbetaling.

3.8 De fotoreportage is voor de klant persoonlijk gemaakt. Daarom is teruggave van geld niet mogelijk.

4.1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij middels de offerte anders is overeengekomen.

4.2 Zoals vermeld in artikel 3 dient de klant bij akkoord van de offerte een aanbetaling te doen. Deze aanbetaling bedraagt 25% van de totale opdrachtsom en is apart vermeld in de offerte. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de daadwerkelijke fotoshoot te zijn voldaan. De klant ontvangt geen separate factuur van deze aanbetaling.

4.3 Binnen 2 dagen na de fotoshoot zal Anne Jacobs Fotografie een voorselectie van de foto’s digitaal aanleveren aan de klant.

4.4 Binnen 7 dagen na de selectie van de foto’s door de klant zal Anne Jacobs Fotografie de foto’s bewerken en de fotoreportage leveren. Bij een selectie van meer foto’s dan binnen het pakket is ingekocht geldt een meerprijs zoals op de website is vermeld.

4.5 Tegelijkertijd met de levering van de fotoreportage zal de eindfactuur worden verstrekt.

4.6 De betalingstermijn van uw eindfactuur betreft 14 dagen, tenzij middels de offerte anders is overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of deels is voldaan binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag wekelijks verhoogd met € 10,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente.

4.7 Wanneer de klant voor alle foto’s uit de voorselectie heeft gekozen dan worden deze op een USB-stick gezet. De levering van de USB-stick vindt plaats nadat de eindbetaling is voldaan.

4.8 De fotoreportage is voor de klant persoonlijk gemaakt. Daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Na de fotoshoot is annulering van de af te nemen fotoreportage niet meer mogelijk.

4.9 In het verlengde van artikel 2 lid 5; Als de klant beslist om ondanks regenvoorspellingen Anne Jacobs Fotografie toch te laten komen en de fotoshoot gaat ter plekke alsnog niet door worden de kosten die Anne Jacobs Fotografie heeft moeten maken in rekening gebracht.

5.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de fotoreportage schriftelijk aan Anne Jacobs Fotografie te worden gemeld. Anne Jacobs Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor het afgekeurde werk te leveren.

5.2 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Anne Jacobs Fotografie, in welke zin dan ook.

5.3 De klant is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf/haarzelf en zijn/haar eigendommen. Schade aan zichzelf/haarzelf en zijn/haar eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Anne Jacobs Fotografie.

6.1 Dit lid is van toepassing voor particuliere klanten en niet voor bedrijven en commerciële doeleinden. Voor particuliere klanten geldt dat publicaties alleen toegestaan is via eigen social media, zonder aanvullende toestemming van Anne Jacobs Fotografie. Hiervoor geldt echter wel lid 4 van artikel 6.

6.2 De auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse Wet aan Anne Jacobs Fotografie toegeschreven worden) van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van Anne Jacobs Fotografie. De klant koopt een digitale foto (fotoreportage) of afdruk, niet de auteursrechten op de foto. Indien de klant een foto wil publiceren, dient hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming gevraagd te worden aan Anne Jacobs Fotografie.

6.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke bevestiging van Anne Jacobs Fotografie (zie ook artikel 7). Deze dient de klant op ieder verzoek van Anne Jacobs Fotografie te kunnen tonen.

6.4 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Anne Jacobs Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Anne Jacobs Fotografie een extra vergoeding toe van 100% van het offreerde bedrag van de fotoshoot.

6.5 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Anne Jacobs Fotografie. Dus bewerking van een fotografisch werk door de klant zelf is niet toegestaan. Bij inbreuk komt Anne Jacobs Fotografie een extra vergoeding toe van 100% van het offreerde bedrag van de fotoshoot.

6.6 Het is niet toegestaan fotografische werk op welke wijze dan ook te gebruiken indien de factuur van de betreffende opdracht niet of deels betaald is. 

6.7 Anne Jacobs Fotografie mag, na expliciete toestemming van de klant, de foto’s naar eigen inzicht gebruiken voor o.a. bedrijfsportfolio voor gebruik op de website. 

7.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Anne Jacobs Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

7.2 Indien door Anne Jacobs Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.