Toestemmingsformulier

voor gebruik van de foto's ten behoeve van portfolio

Voor het gebruik van foto’s, voor de portfolio van Anne Jacobs Fotografie, is instemming nodig met onderstaande voorwaarden. Deze instemming kan van het fotomodel zijn (bij een portfolio fotoshoot) of van de klant (bij een betaalde fotoshoot) en kan eenvoudig gegeven worden door ondertekening van onderstaande formulier.

De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het fotomodel / de klant, daaronder begrepen de persoonsgegevens, niet aan anderen verstrekken, tenzij het fotomodel / de klant hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Noch de fotograaf, noch het fotomodel (noch de ouder/voogd) / de klant zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze toestemming in directe samenhang staan, ter kwader trouw tot schade van de ander benutten.

De in de fotoshoot genomen foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Alle foto’s mogen door de fotograaf op basis van deze toestemming worden gebruikt voor promotie doeleinde; bijvoorbeeld reclamedoeleinden (op social media), websites etc. De foto’s kunnen eventueel worden gecombineerd met andere beelden en teksten, worden gecropt, veranderd of aangepast.

Het fotomodel / de klant mag de door de fotograaf bewerkte foto’s op zijn/haar website, in zijn/haar portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen.

Commercieel gebruik door het fotomodel / de klant is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Wanneer de foto’s door het fotomodel / de klant worden gebruikt is deze verplicht bij de foto’s te vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij Anne Jacobs Fotografie.

Onbewerkte foto’s worden door de fotograaf niet verstrekt.

Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het fotomodel / de klant of de fotograaf kunnen schaden. Het fotomodel / de klant mag de foto’s dus niet zelf bewerken en/of bijsnijden. Indien het fotomodel / de klant een ander (bijgesneden) formaat verlangt kan contact worden opgenomen met de fotograaf.

Onderstaande is niet van toepassing bij een betaalde fotoshoot / klant.

Het fotomodel heeft geen recht op een (kosten)vergoeding voor de fotoshoot en bij gebruik van de foto’s. Alle rechten op deze foto’s liggen bij de fotograaf. Als tegemoetkoming zullen enkele foto’s digitaal aan het fotomodel worden verstrekt.

Het fotomodel / de klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke veiligheid voorafgaand aan, tijdens en na de fotoshoot. In geen geval kan dit op de fotograaf verhaald worden.

Deze toestemming is geldig in alle landen van de wereld. Op deze toestemming is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen zijn de Kantonrechter c.q. de Rechtbank bevoegd over de geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.

Akkoordverklaring

Laat dit veld blanco
Let op: Als je nog geen leeftijd van 18 jaar of ouder hebt moet dit formulier ondertekend worden door je ouders of verzorgers.